Regulamin korzystania z Karty Seniora

Regulamin korzystania z Karty Seniora

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Zbigniew Piskorski prowadzący działalność gospodarczą
  w Kobylnicy (62-006) przy ul. Poznańskiej 99A pod firmą Piekarnia – Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski (NIP: 7771249043).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest otrzymanie i korzystanie z Karty Seniora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zasady otrzymania karty

 1. Kartę Seniora mogą otrzymać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. ukończyły 60 rok życia
  2. maja pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Karta seniora wystawiana jest po podaniu wymaganych danych osobowych przez Klienta (imię, nazwisko, data urodzenia). Pracownik sklepu może uzależnić przyjęcie danych od potwierdzenia ich poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Karty Seniora.
 3. Karta seniora wystawiana jest nieodpłatnie.
 4. Klient może zgłosić się po kolejny egzemplarz karty raz na miesiąc. Wówczas wydawany jest duplikat.
 5. Piekarnia – Cukiernia „Natura” zastrzega sobie prawo odmowy wydania karty w danym momencie, w szczególności w przypadku gdy będą miały miejsce problemy techniczne dowolnego rodzaju.

Zasady korzystania z karty

 1. W celu skorzystania z karty należy okazać ją pracownikowi sklepu przed dokonaniem płatności za zakupy.
 2. Daną kartą może posługiwać się wyłącznie Klient, na którego została wystawiona ta karta. Klient nie może przenieść karty ani prawa do jej wykorzystania na osoby trzecie.
 3. W odniesieniu do jednych zakupów można skorzystać wyłącznie z jednej karty — rabaty z wielu kart nie podlegają zsumowaniu.
 4. Rabatów z karty nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi w okresie trwania akcji promocyjnej.
 5. Sprzedawca może odmówić udzielenia rabatu, jeśli karta jest uszkodzona lub zachodzi podejrzenie, że nie jest autentyczna. Sprzedawca może odmówić udzielenia rabatu, jeżeli klient narusza postanowienia regulaminu korzystania z karty.

Uprawnienia wynikające z korzystania z karty

 1. Karta Seniora uprawnia do rabatu dla seniora, rabatu urodzinowego oraz do innych świadczeń wynikających z tego regulaminu.
 2. Rabat dla seniora to rabat 3% na każde zakupy w sklepach sieci własnej Piekarnia – Cukiernia „Natura”.
 3. Rabat urodzinowy przyznawany jest w formie bonu o wartości 10 złotych do wykorzystania na zakupy w sklepie – wystawcy karty.
 4. Bon urodzinowy wydawany jest w sklepie – wystawcy karty, najwcześniej na miesiąc przed urodzinami Klienta.
 5. Bon urodzinowy jest ważny od chwili wystawienia do terminu jednego miesiąca po dacie urodzin. Po tym terminie ulega on automatycznemu unieważnieniu i nie można go zrealizować.
 6. Bon urodzinowy nie podlega dzieleniu i może być zrealizowany tylko w ramach jednych zakupów. Niewykorzystana część bonu podlega przepadkowi. Klient jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż nominał bonu.
 7. Bon urodzinowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Rabaty liczone są od aktualnej ceny w sklepie, która obowiązuje w chwili dokonywania danych zakupów. Rabat 3% liczony jest od ceny wcześniej pomniejszonej o rabat urodzinowy.
 9. Rabat obejmuje wszystkie produkty sprzedawane w sklepach „Natury”.

Czas trwania akcji

 1. Akcja promocyjna trwa od 20.05.2023 r. do odwołania, które może mieć miejsce w każdym momencie. Piekarnia – Cukiernia „Natura” może odpowiednio wcześniej zaprzestać wydawania bonów urodzinowych.
 2. Niezależnie od postanowienia powyżej, Piekarnia – Cukiernia „Natura” zastrzega sobie prawo do unieważnienia danej karty w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W każdej chwili można zrezygnować z posiadania karty. W tym celu należy zwrócić ją pracownikowi sklepu.
 3. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej rozpatrywane będą w ciągu 14 dni. Reklamacja powinna zostać złożona w dowolnym sklepie, na adres biuro@piekarnia-natura.pl lub Piekarnia – Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski, ul. Poznańska 99A, 62-006 Kobylnica. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres tradycyjny, opis żądania reklamacyjnego
  i uzasadnienie zawierające istotne okoliczności takie jak data, miejsce i przebieg zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Regulamin akcji może ulec zmianie. Zmiana będzie obowiązywała w terminie 7 dni od dnia publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej piekarni.

 

 

Informacja o przewarzaniu danych osobowych w ramach akcji promocyjnej „Karta Seniora”

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją akcji promocyjnej będzie Zbigniew Piskorski prowadzący działalność gospodarczą w Kobylnicy (62-006) przy ul. Poznańskiej 99A pod firmą Piekarnia – Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W razie wniosku lub skargi prosimy o kierowanie ich na adres: biuro@piekarnia-natura.pl lub Piekarnia – Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski, ul. Poznańska 99A, 62-006 Kobylnica.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych (otrzymać ich kopię), sprostować swoje dane (poprawić błędne dane), usunąć dane (zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tym dokumencie i na warunkach określonych w RODO), żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych (na warunkach określonych w RODO), sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych (jednak tylko w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu). Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. — ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Przywołując to rozporządzenie używamy skrótu „RODO”.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i wykonania umowy (realizacji zasad akcji promocyjnej). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Podanie danych strony umowy jest warunkiem zawarcia umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych są albo mogą być: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w przypadku korzystania z tej drogi kontaktu,
2) dostawcy innych usług elektronicznych, w ramach których przekazujemy sobie dane, 3) podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 5) podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.).

 

Okres przechowywania danych, nowe cele przetwarzania

Usuwanie danych podlega następującym regułom:

 • Dane przetwarzane są do chwili rozwiązania umowy, jednak z uwzględnieniem:
 • opisanego niżej wyjątku, gdy przetwarzamy dane by dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić, a także
 • oraz opisanego niżej wyjątku dotyczącego archiwizacji.
 • Przetwarzanie danych może ulec wydłużeniu w sytuacji, w której przetwarzamy Państwa dane osobowe by dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Takie przetwarzanie Państwa danych będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku uprawdopodobnienia roszczeń lub ustalenia przez nas istotnego ryzyka ich wystąpienia. Państwa dane będą przetwarzane co najmniej do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zakończenia wszystkich postępowań sądowych lub egzekucyjnych.
 • Dane możemy przechowywać w celu zarchiwizowania informacji mającej dla nas uzasadnione, istotne znaczenie. Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na tym by chronić informację, która z dużym prawdopodobieństwem wciąż może służyć osiąganiu innych, prawnie uzasadnionych celów.
  W przypadku archiwizacji czas przechowywania danych będzie zależał od charakteru sprawy, ale standardowo wynosi około 10 lat.

 

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zawsze mogą Państwo wnieść sprzeciw. Jeśli ustalimy, że Państwa interes przeważa nad naszym, natychmiast zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

 

Pozostałe informacje

Państwa dane nie są przekazywane do państwa trzeciego i nie służą profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją akcji promocyjnej będzie Zbigniew Piskorski prowadzący działalność gospodarczą w Kobylnicy (62-006) przy ul. Poznańskiej 99A pod firmą Piekarnia – Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i wykonania umowy (realizacji zasad akcji promocyjnej). Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach, można otrzymać w każdym sklepie, gdzie wraz z regulaminem wywieszona jest pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych. Z prośbą o wyjaśnienia można kierować się również na adres: biuro@piekarnia-natura.pl lub Piekarnia – Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski, ul. Poznańska 99A, 62-006 Kobylnica.

 

Adresy sklepów w których honorowana jest karta seniora:

CH Avenida
ul. Stanisława Matyi 2, Poznań

Dworzec PKP
ul. Dworcowa 1, Poznań

Ogrody
Pl. L. Waryńskiego lok.13, Poznań

CH Panorama
ul. Górecka 30, Poznań

ul. Kościelna 48, Poznań

os. Wichrowe Wzgórze 121, Poznań

ul. Starołęcka 235, Poznań

Galeria MINI Kamionki
ul. Poznańska 150

Kaufland Swarzędz
ul. Polna 24

ETC Swarzędz
ul. Poznańska 6

CH Bumerang Zalasewo
ul. Planetarna 8

Kaufland Oborniki
ul. Młyńska 7

Murowana Goślina
ul. Nowy Rynek 20

Koziegłowy
os. Leśne 21

Puszczykowo Dworcowa
ul. Dworcowa 29/e

Puszczykowo Poznańska
ul. Poznańska 75

Jerzykowo
Plac Piastowski 20

Robakowo
ul. Nowina 32

Kórnik
ul. Poznańska 81a

Auto Sklep
Skrzyżowanie ulic Dukielska/Strzeszyńska, Poznań

Rynek Wildecki 3A, Poznań