REGULAMIN KONKURSU #ŚNIADANIEDLADWOJGA

Wystarczy w dniach od 07.02.2023 r., od godziny 12:00 do 13.02.2023 r., do godziny 23:59 polubić post konkursowy, skomentować go i oznaczyć w tym komentarzu jedną osobę i opisać dlaczego uczestnik zaprasza tę osobę na śniadanie w Brzask Bistro. Jednocześnie należy obserwować profil brzask_bistro na Instagramie.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Śniadanie dla dwojga” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Piekarnia NATURA (marka Brzask Bistro) w Kobylnicy, ul. Poznańska 99a. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165).
5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL www.instagram.com (dalej „Serwis Instagram”).
6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook.
7. Konkurs trwa od 07.02.2023 r., od godziny 12:00 do 13.02.2023 r., do godziny 23:59.
8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Na potrzeby Konkursu, przez “Regulamin” rozumie się niniejszy regulamin.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu (dalej również: “Zadanie konkursowe”) jest polubienie posta konkursowego na profilu @brzask_bistro na Instagramie, zamieszczenie pod postem konkursowym komentarza z oznaczeniem jednej osoby i wyjaśnienie dlaczego uczestnik zaprasza tę osobę na śniadanie w Brzask Bistro. Jednocześnie należy obserwować profil @brzask_bistro na Instagramie.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
4.Wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3. Nagrody

Nagrodami w Konkursie jest śniadanie w Brzask Bistro dla dwóch osób oraz dwie torby bawełniane z nadrukiem „Brzask”. Odbiór nagrody wyłącznie pod adresem Rynek Wildecki 3a, 61-546 Poznań.

§ 4. Wyniki konkursu

1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: Karolina Pająk, Wiktoria Jadziewicz i Patrycja Rajek; kierując się kryterium kreatywności opisu.
2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona dnia 14 lutego 2023 r. na profilu społecznościowym Instagrama @brzask_ bistro.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na profilu społecznościowym Instagram Organizatora.
4. Wiadomość o sposobie przekazania nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram.
5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie zgłosi się w formie wiadomości prywatnej do profilu Brzask Bistro w serwisie Instagram do 31 dni od ogłoszenia laureatów, prawo do nagrody wygaśnie.
6. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6.
8. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem Serwisu Instagram w celu potwierdzenia wygranej.
9. Zwycięzca nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody.

§ 5. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) – dalej: “ustawa o ochronie danych osobowych” – Administratorem zbioru danych są Organizatorzy.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– adres zamieszkania,
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu są – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – Organizator.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 24 listopada 2022r.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Śniadanie dla dwojga”
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr. telefonu
b. dokładny opis i powód reklamacji,
c. określenie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.
5. Organizator rozpatrzą reklamację i powiadomią osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.
6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7. Regulamin

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Piekarni NATURA – pod adresem: https://piekarnia-natura.pl/.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o jego zmianie na stronie internetowej Organizatora: https://piekarnia-natura.pl/.
5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: brzaskbistro@gmail.com
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednak zmiana Regulaminu nie może ograniczać praw Uczestników nabytych w na podstawie dotychczasowego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie od dnia jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.

§ 8. Podatek od wygranych

Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2018.200).

§ 9. Rozstrzyganie sporów

WWszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 6 Regulaminu.