REGULAMIN KONKURSU #MÓJSPOSÓBNAODPORNOŚĆ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „#MÓJSPOSÓBNAODPORNOŚĆ” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorami Konkursu są Piekarnia NATURA w Kobylnicy, ul. Poznańska 99a i Gospodarstwo Rolno-Rybackie NATURALNIE ODPORNI z siedzibą w Kamionna, zwani dalej, „Organizatorami”.
3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatorów.
4. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165).
5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Facebook pod adresem URL www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”).
6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook.
7. Konkurs trwa od 14.11.2022 r., od godziny 15:00 do 20.11.2022 r., do godziny 23:59.
8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Na potrzeby Konkursu, przez “Regulamin” rozumie się niniejszy regulamin.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu (dalej również: “Zadanie konkursowe”) jest zamieszczenie pod postem konkursowym umieszczonym na profilu Piekarni NATURA i lub na profilu NATURALNIE ODPORNI na Facebooku, krótkiego Filmu lub Zdjęcia swojego sposobu na budowanie naturalnej odporności.
3. Zamieszczając Film lub Zdjęcie w serwisie Facebook zgodnie z ust. 3 powyżej, Uczestnik potwierdza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Filmu lub Zdjęcia.
4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pokrewnych do Filmu lub Zdjęć zamieszczonych przez Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatorów w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.
6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jedno Zadanie konkursowe.
7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizatorzy zastrzegają, że w takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Filmów bądź Zdjęć niezgodnych z Regulaminem, z regulaminem serwisu Facebook oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy i drogi pozyskania polubień.
9.Wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3. Nagrody

Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kiszonek od NATURALNIE ODPORNI, w skład których wchodzi: czosnek kiszony, buraczki kiszone carpaccio i cebula czerwona kiszona z jabłkiem.

§ 4. Wyniki konkursu

1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane przez Organizatorów na czas trwania Konkursu, w składzie: Maciej Wojciechowski, Karolina Pająk, Katarzyna Łazarowicz; kierując się kryterium kreatywności Filmu bądź Zdjęcia.
2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona dnia 25 listopada 2022 r. na profilu społecznościowym Facebooku Piekarni NATURA i NATURALNIE ODPORNI
3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na profilach społecznościowym Facebook Organizatorów.
4. Wiadomość o sposobie przekazania nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.
5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie zgłosi się w formie wiadomości prywatnej do profilu Piekarni NATURA lub profilu NATURALNIE ODPORNI w serwisie Facebook do 31 dni od ogłoszenia laureatów, prawo do nagrody wygaśnie.
6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizatorzy nabywają nieodpłatnie
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Filmu bądź Zdjęcia Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5., bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu, w szczególności wykorzystania na stronie internetowej Organizatorów, kanałach social media należących do Organizatorów, w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatorów,
b. wykorzystanie Filmu bądź Zdjęcia, we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych pod marką przez Organizatorów.
7. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6.
8. Organizatorzy skontaktują się ze Zwycięzcami za pośrednictwem Serwisu Facebook w celu potwierdzenia wygranej.
9. Zwycięzca nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody.

§ 5. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) – dalej: “ustawa o ochronie danych osobowych” – Administratorem zbioru danych są Organizatorzy.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– adres zamieszkania,
przez Organizatorów, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku wygranej, na dodanie swojego adresu mailowego do bazy mailingowej Piekarni NATURA i NATURALNIE ODPORNI. W każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji wysyłając maila na adres lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji w otrzymanym mailu promocyjnym.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu są – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – Organizatorzy.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 4 grudnia 2022r.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres jednego z Organizatorów, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „#MÓJSPOSÓBNAODPORNOŚĆ”
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr. telefonu
b. dokładny opis i powód reklamacji,
c. określenie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.
5. Organizatorzy rozpatrzą reklamację i powiadomią osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.
6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatorów listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7. Odpowiedzialność Organizatorów

Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

§ 8. Regulamin

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej Piekarni NATURA – pod adresem: https://piekarnia-natura.pl/.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o jego zmianie na stronie internetowej jednego z Organizatorów: https://piekarnia-natura.pl/.
5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: marketing@piekarnianatura.pl
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednak zmiana Regulaminu nie może ograniczać praw Uczestników nabytych w na podstawie dotychczasowego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie od dnia jego publikacji na stronie internetowej jednego z Organizatorów.

§ 9. Podatek od wygranych

Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2018.200).

§ 10. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 6 Regulaminu.