Istnieje wiele tradycji wielkanocnych, które z pokolenia na pokolenie wciąż są kultywowane! Opowiedz nam o zwyczajach panujących w Twoim domu! Do wygrania 3 vouchery zakupowe, które zrealizować można w naszych piekarniach.
Najciekawsze historie opublikujemy na naszym Funpage’u.
Stawiamy na Waszą kreatywność i oryginalne pomysły!

 

 

Zasady konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 marca 2017 r. o godzinie 12:00, a kończy się dnia 05 kwietnia 2017 r. o godzinie 23:59.
2 . Zadanie konkursowe polega na wysłaniu do nas w wiadomości prywatnej projektu (opis, opis ze zdjęciem, kolaż) wielkanocnej tradycji lub zwyczaju kultywowanego przez uczestnika (wiadomość można wysłać klikając przycisk wiadomość na naszej stronie głównej tuż pod zdjęciem w tle; zdjęcie załącza się używając przycisku w panelu wiadomości „dodaj plik”)
3. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden projekt w czasie trwania konkursu.
4. Organizatorzy konkursu publikują przesłane projekty w specjalnym folderze konkursowym na funpage’u Piekarni-Cukiernia Natura z nazwiskiem lub odnośnikiem do profilu.
5. Dla uczestników przygotowaliśmy cztery nagrody – vouchery zakupowe, które zrealizować można w naszych punktach:
– nagrodę jury (1 miejsce – voucher na kwotę 50 zł; 2 miejsce – voucher na kwotę 40 zł; 3 miejsce voucher na kwotę – 30 zł, a także nagrodę publiczności "niespodzianka od firmy".

 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

 

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.

 

REGULAMIN Konkursu „Wielkanocne tradycje”
§ 1 Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wielkanocne tradycje” jest Piekarnia-Cukiernia Natura Zbigniew Piskorski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 99a w Kobylnicy (62-006), o numerze NIP: 777 124 90 43 oraz REGON 634267347 (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania zwycięzców, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej „Regulamin”). W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 12:00, a kończy się dnia 5 marca 2017 r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
• Serwis Facebook– zbiór stron www znajdujących się w domenie www.facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu,
• Konto w serwisie Facebook– aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu,
• Oś czasu fanpage’a Piekarnia – Cukiernia „Natura”– strona główna fanpage’a znajdującego się pod adresem http://www.facebook.com/PiekarniaCukierniaNatura.
• Konkurs– konkurs prowadzony zgodnie z Regulaminem,
• Zgłoszenie Konkursowe – projekt (opis, opis ze zdjęciem, kolaż) wielkanocnej tradycji lub zwyczaju kultywowanego przez uczestnika, który zostanie przesłany w wiadomości prywatnej do użytkownika Piekarnia-Cukiernia Natura za pomocą serwisu Facebook z załączonym plikiem
• Uczestnik Konkursu– osoba określona w § 2 ust. 2 Regulaminu,
• Nagrody – Nagroda Publiczności i Nagroda Jury.


§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie.


1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Wysłanie Zgłoszenia konkursowego oznacza, iż Uczestnik Konkursu uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na stosowanie jego postanowień. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (konsumenci) mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane dalej: „Uczestnikami”) które:
a. mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są ubezwłasnowolnione,
b. mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook,
c. są fanami strony znajdującej się pod adresem http://www.facebook.com/PiekarniaCukierniaNatura kliknęły w odnośnik „Lubię to!” znajdujący się na tej stronie),
d. wykonają zadanie konkursowe polegające na przesłaniu w wiadomości prywatnej do użytkownika Piekarnia-Cukiernia Natura (z załączonym plikiem, za pomocą serwisu Facebook) projektu (opis, opis ze zdjęciem, kolaż) wielkanocnej tradycji lub zwyczaju kultywowanego przez uczestnika, zwanym dalej „Projektem”.
3. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie jeden projekt w Czasie Trwania Konkursu, przy czym, w przypadku nadesłania większej liczby Zgłoszeń Konkursowych przez tego samego Uczestnika, Organizator uzna za właściwe Zgłoszenia Konkursowe, te Zgłoszenia Konkursowe, które zostały najwcześniej prawidłowo przesłane Organizatorowi.
4. Projekt nie może przedstawiać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Niedozwolone jest także przedstawianie drastycznych scen, zawierających elementy przemocy. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Projektu. Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Przesyłając zdjęcie konkursowe Uczestnik Konkursu zaświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa, do zamieszczonego przez niego Projektu, w tym w szczególności prawa autorskie majątkowe i osobiste lub inne prawa umożliwiające i uprawniające go do przesyłania projektu. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że projekt nie spełnia wymagań określonych w niniejszym ustępie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, w tym w szczególności zawierających treści niezwiązanych z tematyką Konkursu. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
7. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osoba pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny, przez których rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą, inne osoby i podmioty współpracujące z Organizatorem w związku z niniejszym Konkursem.

 

§ 3 Przebieg konkursu i nagrody.

 

1. Wysłanie Projektu biorącego udział w Konkursie jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Projekty wysłane po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Uczestnik może wysłać maksymalnie jeden Projekt biorący udział w Konkursie.
3. Organizator ma 24 godziny na publikację przesłanego zgłoszenia na Osi Czasu.
4. Na wszystkie Projekty biorące udział w Konkursie, użytkownicy fanpage’a Piekarnia – Cukiernia „Natura” mogą głosować poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię to” pod danym Zdjęciem – jedno kliknięcie oznacza jeden głos konkursowy (dalej „Głos”).
5. Spośród wszystkich przesłanych projektów, Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Jury – vouchery zakupowe. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa przy wyborze zwycięzcy to forma przedstawienia tradycji/zwyczaju wielkanocnego, kultywowanego przez Uczestnika, w tym walory artystyczne i estetyczne projektu, oryginalność oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Projekt. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Spośród wszystkich przesłanych Projektów, Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Publiczności – "niespodzianka od firmy". Nagrodę Publiczności otrzyma Uczestnik, który pod swoim Zdjęciem otrzyma najwięcej Głosów.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na fanpage’u Piekarnia – Cukiernia Natura” w terminie do 10 kwietnia, przez Organizatora.
8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu, każdy laureat zobowiązany jest odesłać za pomocą prywatnej wiadomości:
a. imię i nazwisko,
b. numer telefonu kontaktowego,
c. adres w Polsce, na jaki ma zostać doręczona: Nagrody Jury lub Nagroda Publiczności.
d. inne dane lub informacje wskazane przez Organizatora, potrzebne do wydania nagród.

 

§ 4. [Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie].


Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z Konkursu, ze skutkiem natychmiastowym tego Uczestnika, który nadeśle Zgłoszenie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem, naruszające prawa Organizatora, administratora strony internetowej www.facebook.com lub osób trzecich lub też obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem jakichkolwiek osób, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub o charakterze pornograficznym.


§ 5. [Wydanie Nagród].


1. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Sposób wydania nagród zostanie wskazany przez Organizatora, w szczególności po odbiór nagród uprawnione osoby zgłoszą się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
2. Organizator poinformuje każdego ze zwycięzców Konkursu o przyznanej mu nagrodzie, przesyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez danego Uczestnika w serwisie www.Facebook.com.
3. Organizator zastrzega sobie przed wydaniem Nagrody prawo weryfikacji danych osobowych wskazanych jako identyfikujące danego Uczestnika. W przypadku odmowy współdziałania danego Uczestnika w celu weryfikacji danych, o których mowa powyżej, lub w przypadku negatywnej weryfikacji tych danych, Organizator będzie zwolniony z obowiązku wydania Nagrody. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
9. Organizator zwolniony jest z obowiązku wydania wskazanemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne wymagane dane osobowe identyfikujące tego Uczestnika lub, gdy wskazany przez tego Uczestnika w serwisie www.Facebook.com adres poczty elektronicznej jest nieaktualny lub Użytkownik utracił możliwość korzystania z niego, jak również, gdy Uczestnik nie spełnił wszystkich wymogów Regulaminu, co nie stanowi nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Konkursu.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, jak również jednej nagrody nie można wymienić na inną w ramach Konkursu.
11. Wyłączone jest przeniesienie prawa do przyznanej danemu Uczestnikowi nagrody na osobę trzecią przed jej wydaniem temu Uczestnikowi.
12. Wydanie nagród Uczestnikom, którym zostały one przyznane, uzależnione jest od należytego wykonania przez Uczestnika obowiązków umożliwiających realizację obowiązków podatkowych przez Organizatora, jeśli zgodnie z prawem zaistnieje taka konieczność. W celu wykonania obowiązków podatkowych określonych w poprzednim zdaniu Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wymogów określonych przez Organizatora, przekazując mu na jego żądanie wszelkie dokumenty i dane niezbędne do wykonania tych obowiązków. Nie spełnienie wszystkich wymogów, o których mowa w poprzednim zdaniu, w tym Regulaminu, skutkować może utratą prawa do danej nagrody.
13. Wszystkie z nagród, co do których Organizator zwolniony z obowiązku wydania Uczestnikom przyznane zostaną zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej innym Uczestnikom.


§ 6. [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]


1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja dla swej ważności winna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Piekarnia-Cukiernia „Natura” Zbigniew Piskorski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 99a w Kobylnicy (62-006) formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko składającego ją Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej, a także dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 powyżej, jak również niespełniające wskazanych tam wymogów, pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Prawidłowe reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi, przy czym Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, który złożył daną reklamację, o sposobie jej rozpatrzenia, listem poleconym przesłanym na wskazany w tej reklamacji adres korespondencyjny.

 

§ 7. [Prawa autorskie].


1. Organizator zastrzega, iż nabywa wszelkie majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania i rozporządzania Zgłoszeniami Konkursowymi, których Uczestnicy, którzy je nadesłali zostaną nagrodzeni w Konkursie, na polach eksploatacji obejmujących trwałe lub czasowe ich wytwarzanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu pod jakimkolwiek tytułem, publiczne rozpowszechnianie w dowolny sposób, w tym w Internecie oraz tworzenie nowych wersji.
2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się w swoim imieniu, iż Zgłoszenia Konkursowe przesłane Organizatorowi wolne będą od wad prawnych, a w szczególności, choć nie wyłącznie, że nie naruszą jakichkolwiek praw autorskich lub praw ochronnych jakichkolwiek osób trzecich.
3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się w swoim imieniu zwolnić Organizatora na jego pierwsze wezwanie z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przysługujących im praw, o których mowa w ust. 2 powyżej, oraz, jeżeli będzie to konieczne, wstąpić do toczących się postępowań w miejsce Organizatora albo współuczestniczyć z Organizatorem w takich postępowaniach, a także zwrócić Organizatorowi wszelkie koszy, jakie poniesie on w związku z żądaniami osób trzecich z tego tytułu.


§ 8. [Dane osobowe].


1.Organizator oświadcza, iż dla celów należytej realizacji obowiązków wynikających z organizacji Konkursu przetwarzał będzie następujące dane osobowe Uczestników:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres poczty elektronicznej Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, iż dla celów należytej realizacji obowiązków wynikających z organizacji Konkursu przetwarzał będzie ponadto następujące dane osobowe Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody:
a) adres zamieszkania Uczestnika,
b) numer telefonu Uczestnika.
3. Każdy Uczestnik oświadcza w swoim imieniu, iż przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora lub osoby trzecie identyfikujących go danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w tym także do przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowej.
4. Uczestnicy wskazują swoje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. J. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


§ 9. [Postanowienia końcowe].


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, portalu facebook.com, administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w szczególności przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn, przy czym zmiany takie obowiązywać będą od chwili ich opublikowania za pośrednictwem strony internetowej www.facebook.com.
5. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu facebook
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, zaś prawem właściwym do rozpatrywania takich sporów będzie prawo polskie.